ಮೊನ್ನೆ ಬಾನುವಾರ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಶೆಡ್ ಗೋಡೆಗೆ ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು

warli art

warliart

warliart

Advertisements

Warli art